Cidrons VG3-läsare är försedd med BLE (Bluetooth) och NFC för att kombinera Mobile ID med MIFARE®, DESFire®, iCLASS®, EM eller PROX teknologier. Läsaren kombinerar och kan använda flera teknologier samtidigt, på ett unikt sätt. Detta är den bästa lösningen för att kombinera äldre och nya teknologier och på så sätt framtidsäkra investeringen av en kortläsare.

Mobile ID-lösningar erbjuds i olika produkter, oftast proporitära. Med Cidron erbjuder vi en öppen plattform med möjlighet att integrera i olika lösningar och leverantörer. Vi anser att valfrihet är viktigt.

Idag har vi en molnbaserad lösning som erbjuder hög säkerhet, integritet, skalbarhet och användarvänlighet. All kommunikation och data är krypterade och lagras med hög säkerhet där användaren har full kontroll över utfärdade identitetsbärare. Lösningen är skalbar från att vara en stand alone lösning till att vara en integrerad lösning i befintliga passagesystem och kan integreras som molntjänst eller som en egen applikation.

Kontakta oss för mer information!

KONTAKTA OSS

 


 

Mobile ID - an opportunity with Cidron

 
Cidron's VG3 reader is equipped with BLE (Bluetooth) and NFC to combine Mobile ID with MIFARE®, DESFire®, iCLASS®, EM or PROX technologies. The reader combines and can use several technologies simultaneously, in a unique way. This is the best solution for combining older and new technologies and thus future-proofing the investment of a card reader.

 

Mobile ID solutions are offered in various products, usually proprietary. With Cidron, we offer an open platform with the opportunity to integrate into different solutions and suppliers. We believe that freedom of choice is important.

Today, we have a cloud-based solution that offers high security, integrity, scalability and ease of use. All communications and data are encrypted and stored with high security where the user has complete control over issued identity carriers. The solution is scalable from being a stand-alone solution to being an integrated solution in existing passage systems and can be integrated as a cloud service or as a separate application.

Contact us for more information!

CONTACT US