Mora kommun stod inför utmaningen med flera olika passersystem vilket krävde mycket tid och administration. Med hjälp av Serix IAM kan Mora kommun nu hantera alla identiteter i ett och samma gränssnitt.

På så sätt säkerställer man att endast behöriga personer får tillträde till rätt fastigheter och lokaler. Genom att koppla Serix IAM till ett källdatasystem, t.ex. ett AD eller HR-system, har man alltid aktuell information och vid upphörande av en anställning spärras personen och därmed även tillgången till passersystemen.

Alla förändringar i systemet loggas och presenteras för administratören i Serix IAM. På så sätt fås en full överblick över vem som har gjort vad och vilka behörigheter personer har. Detta presenteras på ett överskådligt sätt i gränssnittet och det går snabbt och enkelt att se vad som föranlett en förändring på en person.

I Serix IAM går det att knyta tillhörigheter till en person såsom tillfälliga lånekort eller nycklar till exempelvis entreprenörer eller anställda. Dessutom finns flera verktyg för att själva kunna administrera uppgifter runt sin person via självservicestationer och användarportalen.

Serix IAM kan installeras antingen lokalt i er IT-miljö eller levereras som en molnbaserad lösning. Allt enligt GDPR.

Läs mer om Serix IAM här