Serix IAM - Identity and access management

Vad är ett överordnat system?

Ett överordnat system är navet i er identitetshantering. Många sitter med flera olika källsystem som till exempel AD (Active Directory/Entra ID), HR-system eller system som använder identiteterna för att identifiera dig för olika tjänster så som ett eller flera passersystem, follow-me print samt system för hantering av era id-kort. Dessa administreras och bevakas i flera olika gränssnitt. Med ett överordnat system integreras dessa mot det överordnade systemet och ger därmed dig som administratör ett gemensamt gränssnitt. Ett överordnat system innebär också att systemet sällan ersätter någon annan mjukvara eller hårdvara, utan ligger som ett extra lager ovanpå de anslutna underliggande systemen. Då riskerar du inte att tappa någon funktionalitet i dina befintliga system eftersom dessa fortfarande kommer att fungera med samma inställningar som innan. Det möjliggör även att ni kan använda flera olika målsystem och inte låsa er till ett system.

Serix IAM - Ett överordnat system med innovativ identitetshantering

För personer, identitetsbärare, behörigheter och tillhörigheter.

Serix IAM är ett kraftfullt verktyg för att hantera en persons identitet i flera system. Genom att hämta personuppgifter från en tillförlitlig källa såsom t.ex. ett HR-system eller personalsystem och knyta ihop dem med andra system som passersystem och utskriftslösningar säkerställs att alla system alltid är uppdaterade. Att dessutom även kunna knyta tillhörigheter till en person såsom dator, mobiltelefoner och andra saker som hör till anställningen ger möjligheten att få full kontroll. För personer inom organisationen finns dessutom flera verktyg för att själva kunna administrera uppgifter runt sin person, t.ex. genom en självservicestation eller användarportal.

Serix IAM-systemet installeras i kundens befintliga IT-miljö eller erbjuds som en molntjänst. Ingen klientinstallation krävs utan allt administreras via ett intuitivt webbgränssnitt. Användare kan enkelt hantera flera funktioner runt sina identitetsbärare och behörigheter via en självservicestation och användarportal.

5 Anledningar till att investera i ett överordnat system

Förenklat så skulle man kunna säga att ett överordnat system är en gemensam plattform för att på ett samlat sätt presentera information från flera olika underliggande system. Ett överordnat system ersätter oftast inte någon annan mjuk- eller hårdvara, utan ligger som ett extra lager ovanpå de anslutna underliggande systemen.

 • Användarvänlighet - Då man som användare endast behöver behärska ett gemensamt gränssnitt för flera olika system.
 • Möjlighet att göra smarta, automatiserade flöden och processer som blir kostnadseffektivt (ROI).
 • Ökad kontroll genom en överblick över hur verksamheten opererar i realtid.
 • Förenkla och effektiviserar säkerhetsarbetet då all information finns samlat på ett ställe.
 • Flexibilitet - Då plattformen tillåter dig att bevara dina ursprungliga system och välja den kombination av leverantörer som du anser mest lämpliga för din verksamhet

 

En gemensam plattform för flera system - oavsett fabrikat


De flesta fastighetsägare använder sig av mer än ett sorts passersystem vilket leder till ökad administation. Anledningen till detta är att behoven för en fastighet kan vara flera och leverantörerna av de olika passagefabrikaten specialiserar sig för att lösa dessa behov på bästa sätt genom att exmpelvis erbjuda både online och offline-lösningar. Alla företag och organisationer vill få mer tid över och fokusera på sin kärnverksamhet. Genom att knyta verksamhetens samtliga underliggande system till ett överordnat system ökar kontrollen och säkerheten. Vår erfarenhet visar på att det även skapar en betydligt smidigare, automatiserad och kostnadseffektivare administrering av våra kunders identitets- och accesshantering. Som användare behöver du bara behärska ett användargränssnitt för att administrera flera olika system. 

 

Rätt person med rätt behörighet

Genom att koppla attribut från källsystemet via Serix IAM till behörigheter i andra externa system säkerställs att alla behörigheter alltid är uppdaterade. T.ex. går det att knyta en persons avdelningstillhörighet till en accessgrupp i passersystemet. Detta medför att även accessen i passersystemet uppdateras om personen byter avdelning eller tjänst. Om personens anställning avslutas spärras automatiskt alla behörigheter i alla anslutna system.

 

Serix IAM i korthet 

 • Hanterar flera kategorier av personer från flera källor 
 • Hanterar flera identitetsbärare som kort, nyckelbrickor och mobila nycklar 
 • Hanterar tillhörigheter som är knutna till anställningen eller lånas tillfälligt 
 • Självservicestation och användarportal 
 • Integrerar mot externa system som passersystem och utskriftshantering 
 • Tillverkning av kort lokalt eller genom beställning till Seriline 
 • Driftsätts hos kund eller som en molntjänst

Tillhörigheter

Serix IAM ger dig möjlighet att knyta tillgångar till en person.  Det kan vara tillgångar som är kopplade till en anställning såsom dator, mobiltelefon och tjänstebil, men också saker som lånas tillfälligt som projektor eller nycklar. Detta ger ett bra underlag för att få full kontroll på företagets utlånade tillhörigheter, var de är och när de beräknas lämnas åter.

Producera själv eller beställ

I Serix IAM kan du enkelt producera dina passerkort själv eller genom ett enkelt knapptryck skicka beställningen till Seriline. Vi producerar då kortet och skickar det till ett centralt utlämningsställe eller direkt hem till kortinnehavaren.

 

Användargränssnitt

Gränssnittet i Serix IAM för både administratörer och i användarportalen bygger på den nyaste tekniken. Det betyder att det är intuitivt och lättjobbat även då det är många personer i databasen. Import och export av data till externa system går mycket snabbt. Gränssnittet är responsivt och går därmed att köra i 
både dator och mobila enheter.

Loggning & GDPR


Alla förändringar i systemet loggas och kan presenteras för administratören i Serix IAM. På så sätt fås en full överblick över vem som har gjort vad. Detta presenteras på ett överskådligt sätt i gränssnittet så att det snabbt och lätt går att se vad som föranlett en förändring på en person.

När det gäller loggning och GDPR är det av yttersta vikt att säkerställa att insamlad data behandlas enligt dataskyddsförordningens riktlinjer. Det inkluderar att hålla personlig information skyddad, minimera insamlingen av onödiga uppgifter och säkerställa att loggarna inte används på ett sätt som bryter mot individens rättigheter till privatliv och dataskydd.

Kort sagt, när du loggar aktiviteter och hanteringar inom Serix IAM, är det avgörande att följa GDPR:s principer om dataskydd. Det innefattar att vara transparent kring insamling och användning av data, se till att data lagras säkert och inte används på sätt som kan hota individens integritet. Genom att balansera loggningens fördelar med individens dataskyddsrättigheter, kan du dra nytta av ökad översikt och insyn i systemet samtidigt som du bevarar integriteten och följer lagliga krav.


EXEMPEL PÅ NÅGRA AV VÅRA INTEGRATIONER:


Access control system integrationer:

 • ASSA ARX

 • ASSA Aptus

 • ASSA Qlic
 • ASSA Mobile keys 
 • Bitwards Mobile keys 
 • Bravida Integra
 • RCO R-Card M5
 • Parakey, Pacom Unison/Pacom
 • Stanley SSM, SALTO Space
 • Vanderbilt Omnis
 • Pelco Esmikko
 • Lenel OnGuard
 • Dormakaba Exos
 • Schneider Security Expert
 • Traka nyckel och förvaringsskåp

 

 

Övriga integrationer:

 • Entra ID
 • WorkDay HR system 
 • e-charging 
 • Hunter rörpostsystem 
 • Copy print, Canon etc
 • SSG utbildningssystemet för svensk industri
 • Actor bokningssystem
Varför ska du välja oss?


Vi erbjuder den senaste tekniken och har installerat våra smarta lösningar åt några av Sveriges största företag, organisationer, kommuner och landsting. Men framför allt har vi medarbetarna, erfarenheten och kompetensen för att ta fram den bästa lösningen som vi vet fungerar bäst för just er verksamhet. Vår plattform är systemoberoende och kunden äger alltid sin egen data och kan i framtiden välja att byta ut det övordnade systemet om så önskas. Vi jobbar enligt en enkel och effektiv modell: behovsanalys, projektering, installation och service.

 • Förenklad administration
 • Ökad säkerhet
 • Automatiserade flöden & processer
 • ROI (Return Of Investment)

Välkommen som kund du också!

       

Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får från våra kunder. Hittar du inte svaret på det du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Serix IAM är en kraftfull lösning som möjliggör effektiv hantering av en persons identitet i flera olika system. Hanteringen involverar en individs digitala identitet, fysiska åtkomsträttigheter och tillhörigheter inom en organisation. Genom att integrera och sammanfoga information från pålitliga källor som exempelvis HR-system eller personalsystem med andra system såsom passersystem och utskriftslösningar, säkerställer Serix IAM att all information om en individ alltid är aktuell och korrekt. Denna sammanlänkning gör det möjligt att hantera och övervaka identiteter och åtkomsträttigheter på ett strukturerat och effektivt sätt.

1. Minskad Administration: Genom att samla olika passersystem under ett gemensamt överordnat system minskar behovet av att hantera flera separata plattformar. Detta leder till mindre tidskrävande administrativt arbete som krävs för att hantera och underhålla varje enskilt system.

2. Förbättrad Kontroll och Säkerhet: Ett överordnat system möjliggör bättre översikt och hantering av passagerelaterade aktiviteter. Det ger en mer holistisk syn på vem som har vilket tillträde och mellan vilka tider oberoende av vilka passersystem som styr behörigheterna.

3. Effektivare Resursanvändning: Ett överordnat system kan bidra till en mer optimerad resursanvändning. Genom att integrera olika system kan man undvika dubbelarbete och överflödig utrustning. Detta kan resultera i minskade kostnader genom bättre utnyttjande av befintliga resurser.

4. Smidigare Användarupplevelse: För användarna av fastigheten blir det enklare att interagera med ett enda gränssnitt i stället för att behöva hantera flera olika system. Detta leder till en smidigare och mer enhetlig användarupplevelse, vilket kan förbättra användarnas tillfredsställelse.

5. Automatiserad Processhantering: Genom att integrera olika passersystem kan rutinmässiga processer automatiseras. Detta inkluderar tilldelning och återkallelse av access, rapportgenerering och andra administrativa uppgifter. Automation minskar risken för mänskliga fel och frigör tid för personalen att fokusera på mer strategiska uppgifter.

6. Bättre Beslutsfattande: Ett överordnat system kan ge insikter och analyser som sträcker sig över hela fastighetsbeståndet. Denna samlade data kan användas för att fatta mer informerade beslut om säkerhet, resursallokering och systemförbättringar.

Sammanfattningsvis, genom att använda Serix IAM som överordnat system kan alla typer av organisationer dra nytta av minskad administrativ börda, förbättrad kontroll och säkerhet, mer effektiv resursanvändning, enklare användarhantering, automatiserad processhantering och bättre beslutsunderlag. Detta kan resultera i en mer strömlinjeformad och kostnadseffektiv hantering av identitets- och accesshantering, samtidigt som man frigör tid och resurser för att fokusera på kärnverksamheten.

Vi hjälper alla typer av organisationer, myndigheter och kommuner att hålla koll på sin accesshantering. I Serix IAM så kan du för flera olika passersystem, se vilka personer som har behörighet till vad och i vilka system. Vem har gett dem den behörigheten? Och varför ska hen ha den behörigheten? Vi ger myndigheter och kommuner möjligheten att vara flexibla på ett säkert sätt med till exempel slutanvändarna, genom självservice, enkelt och snabbt själva kan ansöka om att ändra behörigheter. Traditionellt sätt så har det kanske alltid varit så att serviceadministratören alltid kommit in i servicehallen, även de som aldrig jobbade. Men vi kan ordna så att det enkelt går att välja själv kring när och hur en behörighet ska gälla. Det är endast ett klick bort för godkännaren som beslutar behörighetstillgängligheten. Detta hjälper också till med att vara mer dynamisk med att ge rätt accesser till rätt personer i rätt tid. Exempelvis om behörigheten enbart ska gälla från 08:00 på tisdagen fram till 17:00 på torsdagen. Efter det ska personen inte ha behörighet. Det hjälper organisationer, myndigheter och kommuner att följa både GDPR och säkerhetsskyddslagen samt ha en trygg arbetsplats.

Vår verksamhet erbjuder en banbrytande teknologisk upplevelse och har framgångsrikt implementerat innovativa lösningar för några av Sveriges mest framstående företag, myndigheter, kommuner och landsting. Men vad som verkligen utmärker oss är vårt engagerade team av medarbetare samt vår omfattande erfarenhet och kompetens. Tillsammans strävar vi efter att utforma den optimala lösningen som är skräddarsydd för just er verksamhet.

Vi kombinerar den senaste teknologin med en beprövad och enkel arbetsmodell. Vi är inte bara stolta över våra framstående lösningar, utan också över de medarbetare som driver vår verksamhet och den kompetens vi samlar på oss. Vår fokus ligger på att göra er access och identitetshantering så smidig, effektiv och anpassningsbar som möjligt, samtidigt som vi säkerställer att ni alltid har kontroll över er data och era framtida valmöjligheter.

Serix IAM-systemet kan implementeras i kundens befintliga IT-miljö eller tillhandahållas som en molntjänst. En av de framstående fördelarna är att inga klientinstallationer krävs. All hantering och administration sker genom ett intuitivt webbgränssnitt, vilket förenklar processen och ger användarna en enkel och smidig upplevelse.

En integration innebär att du förenar två separata system för att de ska fungera tillsammans och utbyta information eller funktioner. När ett system integreras med ett annat, möjliggör det samarbete och utökade funktioner som inte nödvändigtvis är tillgängliga i något av systemen enskilt.

 

Integration och Serix IAM:

I dagens strävan efter att förbättra effektiviteten är integrationer av högsta vikt. Det handlar om att hitta smartare lösningar, optimera processer och maximera användningen av tid och resurser. Integrationsprocessen handlar i grund och botten om att sammanfoga pusselbitar från olika system, där programmets funktioner (API) fungerar som nyckeln till att forma en sammanhängande bild. Vårt identitetshanteringssystem (IAM-system), Serix IAM, är utformat med en stark inriktning på API-integrationer. Det betyder att det enkelt kan kopplas samman med andra system för att skapa en sammanhängande och kraftfull lösning.

Loggning av aktiviteter i ett system, tillsammans med följande av GDPR (Dataskyddsförordningen), kräver specifik uppmärksamhet och omsorg. Genom att registrera och hantera förändringar på ett korrekt sätt kan man säkerställa att individens integritet och dataskydd är i fokus.

 

Loggning och GDPR i Serix IAM:

Samtliga förändringar som görs i Serix IAM systemet loggas noggrant och erbjuds till administratören. Denna logg ger en detaljerad översikt över vilka handlingar som har utförts och av vem. Den insamlade informationen ger en tydlig överblick över alla aktiviteter som sker i systemet, inklusive identifieringen av vilken person som utfört vilken handling.

Denna loggning är en värdefull resurs för att uppnå fullständig transparens och ansvarighet inom systemet. Den låter administratören snabbt och enkelt identifiera orsakerna till förändringar i en persons uppgifter eller behörigheter. Detta stödjer även en mer omfattande förståelse av händelseförlopp och eventuell hantering av incidenter.

När det gäller loggning och GDPR är det av yttersta vikt att säkerställa att insamlad data behandlas enligt dataskyddsförordningens riktlinjer. Det inkluderar att hålla personlig information skyddad, minimera insamlingen av onödiga uppgifter och säkerställa att loggarna inte används på ett sätt som bryter mot individens rättigheter till privatliv och dataskydd.

Kort sagt, när du loggar aktiviteter och hanteringar inom Serix IAM, är det avgörande att följa GDPR:s principer om dataskydd. Det innefattar att vara transparent kring insamling och användning av data, se till att data lagras säkert och inte används på sätt som kan hota individens integritet. Genom att balansera loggningens fördelar med individens dataskyddsrättigheter, kan du dra nytta av ökad översikt och insyn i systemet samtidigt som du bevarar integriteten och följer lagliga krav.

Ladda ner vår folder
 

Få en personlig presentation av Serix IAM-system

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.