Informationssäkerhet

 

Vikten av att jobba med informationssäkerhet

Det pratas mycket om informationssäkerhet. Vad betyder detta begrepp och hur kan man jobba med det?

Vad är informationsteknik

Informationssäkerhet handlar om att skydda information från obehörig åtkomst, ändring, förstörelse eller spridning. Det innefattar att implementera lämpliga tekniska, organisatoriska och fysiska åtgärder för att säkerställa att informationen är konfidentiell, tillgänglig och integritetsbevarande. Målet med informationssäkerhet är att minimera riskerna för dataintrång, dataförlust eller andra säkerhetsincidenter som kan påverka företagets eller användarens information.

Vad krävs för en bra informationssäkerhet

För att kunna hantera och skydda sin information så behöver man för det första identifiera och analysera företagets information och dess lagringsmedier. Detta gör man genom att kartlägga vilken typ av information som företaget hanterar, var den lagras och hur den används. Syftet är att få en bild av vilken information som är mest kritisk för att kunna prioritera sina resurser för att skydda det som är skyddsvärt.

En annan viktig aspekt är att etablera tydliga processer och riktlinjer för informationssäkerhet inom verksamheten. Detta inkluderar att definiera roller och ansvar för att säkerställa att alla medarbetare är medvetna om sina skyldigheter när det gäller att skydda företagets informationstillgångar. Utbildning och över tid löpande information är också viktigt för att säkerställa att alla anställda har kunskap om bästa praxis och potentiella hot.

Företag bör också implementera tekniska åtgärder för att skydda sin information. Detta kan inkludera användning av brandväggar, antivirusprogram, kryptering och säkerhetskopieringssystem. Det är också viktigt att regelbundet uppdatera och patcha system och programvara för att minimera sårbarheter.

Avgörande för att skydda IT-systemet är också att säkerställa att rätt person har tillgång till rätt information. För ett starkt skydd bör hanteringen av åtkomst hanteras med någon form av kryptografiskt, fysiskt kort (eller token) som är baserad på principen om privat och publik nyckel. Exempel på sådana lösningar är FIDO2, PKI eller motsvarande. Detta möjliggör en bra användarupplevelsen och minskar risken för säkerhetsintrång relaterade till svaga eller komprometterade lösenord.

Idag är huvuddelen av all information digital, vilket naturligt gör att fokus ligger på att skydda företaget mot digitala angrepp. Ett enkelt sätt att kringgå alla digitala skydd är att angriparen tar sig in i lokalerna för att ansluta sig på insidan, dvs. innanför de digitala skyddssystemen. Således är det av största vikt att även ha ett fysiskt skydd och ett säkert passerkontrollsystem baserat på säkra tekniker för att vara skyddad mot angrepp. Detta omfattar både kort- och läsarteknologier men också system för att hantera identiteter, kort och behörigheter tillträden – Identity Access Management.

En annan viktig aspekt är att genomföra regelbundna riskbedömningar och sårbarhetsester. Genom att identifiera potentiella hot kan företaget vidta åtgärder för att minimera riskerna. Detta gör man del med penetrationstester, men även nätverksövervakning och kontroll av fysisk access är två viktiga delar för att hitta svagheter i systemet.

Om incidenter uppstår, måste företaget ha en plan för incidenthantering och återhämtning. Detta innebär att ha en process på plats för att hantera och rapportera incidenter, samt att ha en backup-strategi för att återställa data i händelse av en incident.

Slutligen är det viktigt att företag kontinuerligt övervakar och utvärderar sin informationssäkerhetsstrategi. Detta kan utöver ovan nämnda tester och övervakningar inkludera att genomföra regelbundna revisioner och utvärderingar för att säkerställa att strategin är effektiv och uppdaterad.

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis bör företag arbeta med informationssäkerhet genom att identifiera och analysera sina informationsresurser, analysera tydliga riktlinjer och implementera tekniska åtgärder, genomföra riskbedömningar och sårbarhetstester, ha en plan för incidenthantering och återhämtning, samt kontinuerligt övervaka och utvärdera sin strategi. Genom att göra detta kan företag skydda sin information och minimera riskerna för dataintrång eller obehörig åtkomst.

2023-09-13
Fredrik Martinsson, CTO Areff - a part of Seriline Group

GDPR

GDPR

Vi behandlar dina uppgifter med största respekt och givetvis säljer vi inte dem vidare till tredje part. Som en del i arbetet har vi genomlyst våra produkter, tjänster och interna processer för att möta upp de nya kraven.

Mer info

Persondata

Persondata

Visste du att Serilines persondata aldrig lämnar Svergie? Vi arbetar ständigt för att säkerställa att information som behandlas och lagras hanteras på ett säkert sätt.

Mer info